Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten,
leveringen, regieopdrachten en (onder) aannemingen van werk waarbij verkoper als partij betrokken is. Afwijkende bedingen of inkoop voorwaarden van (de) koper (s) worden uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij de verkoper die afwijkende voorwaarden of bedingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaardt anders dan bij bevestiging harerzijds van een van koper ontvangen opdracht bevestiging.

2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden voorts slechts gedurende
een periode van dertig dagen.
2.2 Indien een aanbieding niet wordt gevolgd door een opdracht aan verkoper zal de koper,
aan wie een aanbieding was gericht, de desbetreffende aanbieding met de daarbij gevoegde onderwerpen, tekeningen en verdere documentatie binnen 14 dagen nadat vaststaat dat de koper van de aanbieding geen gebruik maakt, franco aan verkoper per post retourneren.

3. Intellectuele eigendom
De verkoper behoudt zich alle rechten van industriële en / of intellectuele eigendommen van de bij aanbieding of opdracht bevestiging of van de door haar bij de uitvoering van een opdracht verstrekte of te verstrekken of te maken onderwerpen, tekeningen, schetsen, modellen en dergelijke voor. Gebruik van vorenstaande gegevens is slechts toegestaan indien een voor zover een redelijke vergoeding daartoe aan de verkoper is betaald. Zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mogen deze niet worden gekopieerd of aan derde worden overgedragen

4. Eigendomsvoorbehoud
4.1 De verkoper behoud zich de eigendom voor van alle door hem aan de koper geleverde goederen totdat de aannemingssom of (koop) prijs van deze goederen en de in het kader van de verwerking van de goederen nader te verrichten prestaties, zoals het uitvoeren
van werkzaamheden, geheel is voldaan. Deze voorbehouden eigendom geldt ook voor het geval de verkoper op de koper de vorderingen mocht verkrijgen wegens te kort schieten van de koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper. Het is de koper niet toegestaan om geleverde goederen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom van geleverde goederen niet op de koper is overgegaan.
4.2 Op afgeleverde goederen die door betaling eigendom van de koper zijn geworden en die zich nog in handen van de koper bevonden, behoudt verkoper zichhierbij reeds nu voor alsdan pand rechten voor als genoemd in artikel 3 :237 BW tot meerdere zekerheidvan haar vordering anders dan de in artikel 3 :92 lid
2 BW genoemde die verkoper uit welke hoofde dan ookop koper mocht hebben.
4.3 Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is hetde koper toegestaan de onder het
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kadervan haar normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken.

5. UAV 1989
Op alle door verkoper te sluiten overeenkomsten zoals, aanneming van werk en op de uitvoering / nakoming daarvan zijn van toepassing de UAV 1989, voorzover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.

6. Keuring
Koper is gehouden om toe te leveren bouwmaterialen onmiddellijk bij aankomst te keuren op kwaliteit afmeting, tolerantie, hoedanigheid. Overige aanmerkingen dienen door koper binnen 8 dagen na oplevering van het geheel of een gedeelte van de werkzaamheden schriftelijk aan verkoper te worden medegedeeld.

7. Meer en Minder werk
Verkoper is niet gehouden om meerwerk uit te voerendan nadat koper daartoe schriftelijk opdracht heeft verleend. In het kader hiervan wordt de uitvoerder of de voorman van de koper, die op de bouwplaats aanwezig is, beschouwd als bevoegd vertegenwoordiger van koper. Het zelfde geld voor minder werk.

8. Betaling en juridische buitengerechtelijke kosten
8.a De betaling geschiedt al dan niet in termijnen overeenkomstig de opdracht en naar dato van de vordering van het werk, doch uiterlijk binnen vier weken na factuurdatum.
8.b Bij niet tijdige betaling is koper direct de wettelijke rente verschuldigd over het te laat voldane bedrag, zulks over de termijn dat koper in gebreke blijft, zulks met een minimum van .25,00. Koper zal direct in verzuim zijn indien hij niet tijdig betaalt zonder dat daartoe een in gebreke stelling door verkoper vereist zal zijn. In het geval verkoper aantoonbaar meer schade lijdt dan zal koper de meerdere schade aan verkoper verschuldigd zijn.
8.c Indien verkoper als gevolg van het in verzuim buitengerechtelijke maatregelen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen 10 % van het factuurbedrag met een minimum van .250,00.
8.2. Alle facturen zullen voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de wet omzetbelasting 1968, zij zijn derhalve genummerd, gedagtekend en zullen overzichtelijk vermelden :
- het werk waarop de factuur betrekking heeft
- het tijdstip en de verrichte prestaties
- de omvang van de loonsom CVS
- naam, adres en woonplaats van de verkoper
8.3. De in verband met de uitvoering van de opdracht verschuldigde premies sociale verzekering en loonbelasting waarvoor de koper ingevolge de wet ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn worden door gefactureerd aan verkoper en dienen te worden betaald door storting van desbetreffende op de factuur te specificeren bedragen op de door verkoper op de factuur aan te wijzen G- rekening.
8.4. Indien zulks is overeengekomen zal de factuur voorts vergezeld zijn van de door de uitvoerder of vertegenwoordiger van de koper op het werk ondergetekende werk bonnen

9. Bouwplaatsvoorzieningen
9.1. De koper zorgt er voor dat het door verkoper voor de uitvoering van het werk in te zetten personeel kosteloos gebruik kan maken van de voor rekening endoor koper te plaatsen
voorzieningen zoals keten, sanitaire voorzieningen.
9.2. Indien de opdracht van verkoper tevens inhoudtde levering van materialen dan zal koper, indien verkoper dat wenst, een deugdelijke, goede en goed afsluitbare, waterdichte, opslagplaats kosteloos ter beschikking stellen. De koper zal danvoorts voor zijn rekening nemen de nodig en in redelijkheid te nemen maatregelen om de aldus aangevoerde en opgeslagen materialen te beschermen tegen diefstal of beschadiging van welke aard dan ook. De koper zorgt voor de beschikbaarheid van een aan-sluiting 220/380 volt ten behoeven van het verrichten van werkzaamheden van verkoper binnen 50 meter van de werkplek.

10. Aansprakelijkheid en garantie
10.1. Verkoper staat in voor de deugdelijkheid van de door hem te verrichten prestaties.
Hij garandeert de regendichtheid conform NEN 2778 van de door hem opgeleverde dakbedekking voor een periode van 10 jaren voor zover in de opdracht van deze termijn niet is afgeweken Tijdens de garantieperiode zal verkoper op eerste verzoek en binnen een redelijke termijn lekkageverschijnselen kosteloos herstellen.
Dergelijk herstel betekent niet een verlening van de garantie-periode van wederom 10 jaren
10.2. Voorzover de verkoper te kort is geschoten voor wat betreft de nakoming van haar verplichtingen
dan is hij, voor zover dat te kort schieten betrekking heeft op overschrijding van enige termijn of geplande datum, zonder nader bewijs van schade, verschuldigdde boete of de korting bedoeld in paragraaf 42 UAV1989. Voor het overige is verkoper niet aansprakelijk tot vergoeding van directe of indirecte door koper of derden geleden schade tengevolge van het te kort schieten van verkoper.
10.3. In het kader van het voldoen aan de Arbowetgeving respectievelijk het daarbij behorende veiligheidsbesluit en overige veiligheidswetgeving is koper verplicht op eerste verzoek van verkoper een veiligheidsrapport over te leggen van de Stichting Aboma waaruit de veiligheid van de ter beschikking gestelde verticale transportmiddelen,steigers, etc. blijkt.
10.4. De koper is verplicht steigers en transportmiddelen, en alle andere hulpmiddelen op het bouwwerk aanwezig, zoals keten en telefoon opgebouwd en gebruiksgereed en kosteloos aan koper ter beschikking te stellen.
10.5. De door verkoper te leveren en te verwerken materialen zullen tenzij
zulks anders is overeengekomen.

11. Verzekering
11.1. De koper is verplicht om alle werken waarop door verkoper werkzaamheden worden verricht dit met inbegrip van de presentatie van verkoper op een CAR-polis te verzekeren en verzekerd te houden tot aan de oplevering en, wanneer deze van toepassing is,
eveneens gedurende de onderhoudstermijn. Op die CAR- verzekering moeten zijn verzekerd de nieuwbouw, het werk van de koper waarin verkoper zijn werkzaamheden moet inpassen, eigendom van derden en de opdrachtgever van de koper, de op het werk aangevoerde materialen en materialen die elders voor het werk zij vervaardigdzowel tijdens de opslag op de plaats van fabricageals bij de handelaar, als tijdens transport als bij de handelaar, als tijdens transport als op het bouwwerk.
11.2 In geval het betreft een opdracht verbandhoudend met renovatiewerkzaamheden staat de koper er voor in dat er een doorlopende uitgebreide gevaren verzekering voor
de desbetreffende opstal loopt die niet tengevolge van de renovatiewerkzaamheden qua dekking is beperkt en waarvan bij eventuele schade geen regreswordt genomen op verkoper of haar personeel of derden die verkoper bij de uitvoering van haar werkzaamheden heeft ingeschakeld hetzij dat voor het werk in dat geval een carverzekering wordt gesloten waarin de bestaande eigendommen van de opdrachtgever of zijn principaal daaronder begrepenalle inventarissen van de opstallen deugdelijk zijn
verzekerd op welke verzekering in dat geval verkoper en zijn adviseur (s) medeverzekerden dienen te zijn.

12. Werkwijze en uitvoering

12.1. De koper is gehouden met verkoper overleg te voeren aangaande het inpassen van de werkzaamheden van de verkoper in het totale werkschema van het werk.
12.2. Wanneer de opdracht van verkoper tevens omvatde levering van goederen dan zal
die levering franco geschieden op de bouwplaats. koper is gehouden om het transportmiddel dat de verkoper kiest of doet kiezen de bouwplaats goed enover verharde wegen kan bereiken alsook dat de te leveren goederen in de directe nabijheid van de plaats waar de goederen in het kader van de opdracht moeten worden verwerkt, worden gelost. Eventueel extra horizontaal transport is voor rekening van koper en zal als meerwerk worden gefactureerd.
12.3. Koper is gehouden de objecten waarop verkoperwerkzaamheden moet verrichten schoon ter beschikking te stellen. Verkoper zal gedurende de uitvoering van het werk het bouw object schoonhouden en vervolgens schoon opleveren en emballage's, puinen afvalstoffen deponeren in de door de verkoper daarvoor op het werk te plaatsen afvalcontainer. Kopers moet zorg dragen voor het plaatsen van afvalcontainer respectievelijk afvoer en storting van emballage, puin, afvalstoffen van verkoper tenzij anders overeengekomen. Daarbij draagt koper zorg voor aanwezigheid van meerdere afvalcontainer's in een afsluitbare uitvoering.
12.4. Koper is gehouden aan verkoper alle detail-ofwerktekeningen, nodig voor de uitvoering van het
werk, tijdig te overhandigen.

13. Aanneming van werk
13.1. De inhoud van de voorgaande artikelen is van toepassing op overeenkomsten van aanneming van werk waarbij de verkoper als hoofdaannemer of als nevenaannemer bij de uitvoering van enig werk door koper wordt betrokken. In geval van nevenaanneming garandeert koper dat verkoper in staat zal zijn het door hem uitte voeren aangenomen werk ongestoord enonbelemmerd uit te voeren; de koper zal voor een vlekkeloze coördinatie van de door verkoper uitte voeren werk, voorzover die op enigerlei wijze samenvallen met werk van andere (neven) aannemer (s) zorgen.
13.2. De koper garandeert dat verkoper kosteloos gebruik kan maken van alle door hem of de bouwkundige aannemer op enig werk in te zetten of ingezette hulpmiddelen als in 10.4
omschreven. De koper garandeert de aanwezigheid vanvoldoende steigers en hulpmiddelen als zojuist bedoeld op het werk. Koper garandeert dat al die voorzieningen voldoen aan de op het moment van het sluiten van de overeenkomst van kracht zijnde wetten en voorschriften zoals veiligheid's wetgeving.
Arbowetgeving als in 10.3. omschreven. De koper vrijwaart de verkoper
voor alle aanspraken dienaangaande van derden.
13.3. Verkoper zal het door hem aangenomen werk niet door een derde in onderaanneming laten uitvoeren dan na verkregen schriftelijke toestemming van de koper.

14. Onderaanneming
14.1. Benevens het bepaalde in hoofdstuk 13 hierboven gelden voor als onderaannemer betrokken wordt de bepalingen van de aannemingsovereenkomst die koper met zijn opdrachtgever, te noemen : '' hoofdaannemingsovereenkomst'' , heeft gesloten voorzover die betrekking hebben op het door verkoper uit te voeren onderdeel van het werk zulks echter uitdrukkelijk onder de voorwaarde dat de koper de desbetreffende bestek bepalingen met tekeningen of nota's van wijzigingen en dergelijke stukken aan de verkoper, voordat deze zijn definitieve prijs aanbiedingen heeft gedaan, heeft overhandigd. Het bewijs van die overhandiging rust op de koper. Bij tegenstrijdigheid tussen de respectievelijke van toepassing zijnde stukken of formulieren geldt in volgorde : 1 - de overeenkomst van onderaanneming en nadere schriftelijke wijzigingen daarvan 2 - deze voorwaarde
3 - de U.A.V 1989
14.2. de verkoper zal geen arbeidskrachten in lenendan na schriftelijke toestemming van koper. Bij uitbesteding van een deel van de opdracht in arbeidskrachten als hier bedoeld, zal de verkoper de administratieve voorschriften, als bedoeld in artikel 16 b CSV stipt naleven.
14.3. De verkoper zal zijn opdracht uitvoeren overeenkomstig de normen van bestek en tekening welke van toepassing zullen zijn en volgens de normen van goed en deugdelijk werk en de aanwijzingen en orders van de koper opvolgen. Indien deze aanwijzingen of orders wijzigingen in de opdracht tot het gevolg hebben, zal een en ander worden verrekend overeenkomstig paragraaf 36 e.v. van de U.A.V. 1989. Desgevraagd overlegt koper kopieën van zijn geldig inschrijfbewijs bij de bedrijfsvereniging voorzover verstrekt en zijn vestigingsvergunning enzal hij wekelijks een staat overhandigen bevattende
de namen van alle werknemers die door hem in de desbetreffende week op het werk te werk zijn gesteld met vermelding van het aantal gewerkte uren. Tevens zal hij desgevraagd verklaring overleggen waaruit zijn betalingsgedrag bij bedrijfsvereniging en een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting blijkt als in het kader van de WKA vastgestelde richtlijn (en) .
14.4. Indien de koper aan zijn informatieverplichtingen in het kader van de totstandkoming van de opdracht als omschreven in artikel 14.1. hierboven heeft voldaan, wordt verkoper geacht bekend te zijn met alle wetten en voorschriften waaraan in het kader van de uitvoering van de opdracht moet worden voldaan daaronder begrepen Arbowetgeving en veiligheidswet-geving de daarop gebaseerde nadere wettelijke bepalingen zoals die gelden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
14.5. De verkoper verplicht zich om aan zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekeringen en loonbelasting in verband met het opgedragene stipt te voldoen en de bepalingen van de toepasselijke cao stipt na te komen.

15. Risicoregelingen
Van toepassing is de Risicoregeling Woningbouw 1992.

16. Regiewerk
Bij opdrachten in regie, als zodanig zullen worden beschouwd alle opdrachten welke aan koper worden verstrekt en waarvoor geen vaste aannemingssom voorwaarden waarbij in het bijzonder geldt dat de verkoper wekelijks een overzicht zal verstrekken aan de koper inhoudende de summiere omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, de aangevoerde materialen en de gewerkte uren. De facturering geschiedt zo spoedig mogelijk op basis van deze overzichten. Wanneer ten gevolge van weersomstandigheden - uitgezonderd vorst waarbij enig gehonoreerd beroep kan wordt gedaan door de verkoper op de ten tijde van de uitvoering van het werk geldende vorstverletregeling - niet of niet volledig kan worden gewerkt, laat zulks onverlet de gehoudenheid van de koper on de aldus niet of niet volledig gewerkte tijd / uren te voldoen.

Tilburg woensdag 25 januari 2012
M.J.W. Akkermans